ผลงานนักเรียน

งานสุดยอดเด็กไทย ประจำปี 2553 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่60

ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับชาติ

ณ เมืองทองธานี 2553

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ
คะแนน 82.33

ด.ช.ศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม
นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

“การแข่งขันพูดสุนพจน์ภาษาญี่ปุ่น”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวงศกร พิกุลสวัสดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

นายพีระดนย์ สมสกุล
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รวมภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ที่ ม.ราชภัฎ นครราชสีมา

สรุปผลการแข่งขัน การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 32 สถานที่แข่งขัน เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
รางวัลเหรียญ
ลำดับที่
1
ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 96.66 ชนะเลิศ 1
2
กัลยาณวัตร ขอนแก่น เขต ๑ 92.00 รองชนะเลิศอันดับ ๑ 2
3
นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เขต ๒ 87.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ 3
4
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย เขต ๑ 86.33 เหรียญทอง 4
5
กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร เขต ๑ 86.00 เหรียญทอง 5
6
กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต ๑ 85.66 เหรียญทอง 6
7
สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 84.33 เหรียญทอง 7
8
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี เขต ๒ 84.33 เหรียญทอง 7
9
ศรียาภัย ชุมพร เขต ๑ 82.00 เหรียญทอง 9
10
ระยองวิทยาคม ระยอง เขต ๑ 81.33 เหรียญทอง 10
11
สุรนารีวิทยา นครราชสีมา เขต ๑ 79.33 เหรียญเงิน 11
12
หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู เขต ๑ 69.33 เหรียญทองแดง 12
สรุปผลการแข่งขัน การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 31 สถานที่แข่งขัน เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
รางวัลเหรียญ
ลำดับที่
1
สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 94.33 ชนะเลิศ 1
2
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 93.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ 2
3
วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี เขต ๔ 92.66 รองชนะเลิศอันดับ ๒ 3
4
สารคามพิทยาคม มหาสารคาม เขต ๑ 91.33 เหรียญทอง 4
5
ตรังวิทยา ตรัง เขต ๑ 88.66 เหรียญทอง 5
6
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เขต ๑ 87.33 เหรียญทอง 6
7
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา เขต ๑ 82.33 เหรียญทอง 7
8
หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เขต ๒ 81.66 เหรียญทอง 8
9
ชลกันยานุกูล ชลบุรี เขต ๑ 76.66 เหรียญเงิน 9
10
วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑ 72.66 เหรียญเงิน 10
11
ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา เขต ๒ 72.33 เหรียญเงิน 11
12
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 12

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ

ระดับชั้น ม.๑-๓
1 เด็กหญิงศุทธหทัย ชมหอม ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เขต ๑
2 เด็กหญิงสุวิมล กองถ่าย ร.ร.วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑
3 เด็กหญิงปรารถนา แก่นสาร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา เขต ๒
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมงคล ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เขต ๒
2 นางสาวจุรารัตน์ เรือนรัศมีประชา ร.ร.สามัคคีวิทยาคม เชียงราย เขต ๑
3 นางสาวสุพรรษา จิตน์สนธิ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร เขต ๑

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคใต้

ระดับชั้น ม.๑-๓
1 เด็กหญิงลักคณา วลีประทานพร ร.ร.ตรังวิทยา ตรัง เขต ๑
2 เด็กหญิงอะยะโก อิเคโนะ ร.ร.สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
3 เด็กหญิงธมลพรรณ เหล่าเจริญสุข ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เขต ๒
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวกฤษณา ศรีประสงค์ ร.ร.ศรียาภัย ชุมพร เขต ๑
2 นางสาวอีฟ เนติวุฒิสาร ร.ร.สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
3 นางสาวปันปรีดา ฝั่งชลจิตร ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต ๑

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคกลาง

ระดับชั้น ม. ๑-๓
1 เด็กหญิงอติกานต์ นิรามัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (ม.2) นนทบุรี 2 1) นางเบญจลักษณ์ สว่างเนตร
2 เด็กหญิงปิยะพร ตั้งสกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (ม.2) อยุธยา 1 1) นางสาวทวิญญา เนคมานุรักษ์
3 นางสาวไอยเรศ โอเจริญ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ม.1) ชลบุรี 1 1) นางศมณญา ถวิลญาติ
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นายนพัฒน์ หัทยานันท์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ม.4) กทม.มัธยม 2 1) นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์
2 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์จันทร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 (ม.5) สุพรรณบุรี 2
3 นางสาวธนพร จิตจำนอง โรงเรียนระยองวิทยาคม (ม.5) ระยอง 1 1) นางอาทยา ธนชัยศักดิ์

ผลการประกวดภาษาญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับชั้น ม.๑-๓
1 นางสาวฐิติพร ซาซากิ โรงเรียนวิจิตราพิทยา อุบลราชธานี 4 1) นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
2 เด็กหญิงอารุกะ โอเอกะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 1 1) นางรัชนี กุลประภา
3 เด็กชายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 1 1) นางสาวทิพย์วรรณ สุโธ
ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวพิรญาณ์ มากพูน โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น 1 1) นายพิทักษ์ มากพูน
2 นางสาวปิยฉัตร อัมพรัตน์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู 1 1) นางสาวพร้อมฝน วงศ์พุทธิ์
3 นางสาวณัฐนิชา สามารถกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 1 1) นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาค
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: