แบบฟอร์มงานส่งเสริม

งานส่งเสริม

1
ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนเอกชน
2
ใบอนุญาตให้บรรจุครู ร.ร.เอกชน
3
ใบสมัครสอบ ตอบปัญหาธรรมะ
4
แหล่งเรียนรู้ภายใน
5
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
6
แบบสอบถาม โรคเอดส์
7
แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1
8
แบบฟอร์มการให้คะแนนการประกวดพานพุ่ม
9
แบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง
10
แบบบันทึกการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
11
แบบบันทึกการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริม
12
แบบขออนุญาตให้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
13
แบบขออนุญาตจัดตั้งชุมนุม
14
แบบขอสมัคร กยศ
15
แบบขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
16
แบบขอมีสมุดประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน
17
แบบขอต่าง ๆ ของเทคโนบุณฑริก
18
แบบขอต่าง ๆ ของเทคโนน้ำยืน
19
แบบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
20
เด็กไม่เข้าเรียน
21
เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
22
อาคารเรียน
23
อาคารสถานที่
24
ออกกลางครัน
25
หนังสือรับรองนักเรียน
26
บันทึกข้อความขอใช้อาคารเรียน
27
บันทึกข้อความขอมีบัตรประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน
28
บันทึกข้อความขอขยายหลักสูตร
29
บันทึกข้อความขอขยายชั้นเรียน
30
น้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ป2-2547
31
ชื่อนักเรียนรับทุน
32
จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและอายุ
33
จัดซื้อวัสดุ
34
จัดซื้อนม
35
จัดซื้อ
36
งานและโครงการ
37
คำไหว้ครูประจำปีของนักเรียน
38
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1
39
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
40
ข้อมูลอาหารกลางวัน
41
ข้อมูลสัญชาติไทย
42
ข้อมูลนักเรียน
43
ข้อมูลทุนฯ
44
ข้อบังคบสหกรณ์โรงเรียน
45
ขอเชิญวิทยากรเอดส์
46
ขออนุญาตใช้อาคารเรียน+เพิ่มวุฒิ
47
ขออนุญาตแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน
48
ขออนุญาตถอนผู้จัดการโรงเรียนเอกชน
49
ขอรับทุนการศึกษาบุตรผู้มีรายได้น้อย วท
50
ขอมีสมุดประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน

http://www.krooubon.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: