กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มงานบุคคล

1
ใบแจ้งช้อมูลสมาชิก กบข [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
2
ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
3
ใบสมัครสอบบรรจุ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
4
ใบสมัครขอบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
5
ใบสมครสอบรอง ผอ.รร. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
6
ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
7
แฟ้มสะสมงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
8
แฟ้มพัฒนางานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
9
แฟ้มบุคคลteaching portfolio [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
10
แผนกำลังคนในสถานศึกษาร.ร.บ้านหนองไฮ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
11
แบบใบลาอุปสมบท [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
12
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
13
แบบแนบท้ายแบบรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
14
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
15
แบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่ง คศ 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
16
แบบเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
17
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
18
แบบหนังสือทัณฑ์บน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
19
แบบสำรวจข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับคุณวุฒิของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
20
แบบสำรวจข้อมูลตาม ม 30 (ค) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
21
แบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
22
แบบสำรวจการเข้าสอนของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
23
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
24
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายสอน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
25
แบบรายงานผลงานราชการดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
26
แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
27
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
28
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
29
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา(ต.ค.49) [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
30
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
31
แบบรายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
32
แบบรายงานการประเมินศักยภาพของบุคคล [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
33
แบบรับรองการขอให้นับระยะเวลาระหว่างรับราชการเป็นเวลาทวีคูณ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
34
แบบรวบรวมข้อมูลแผนกำลังคนในสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
35
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
36
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
37
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
38
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
39
แบบประเมินประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
40
แบบประเมินด้าน คุณธรรม วินัย ด้านที่ 1 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
41
แบบประเมินคุณภาพการปฎิบัติงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
42
แบบประเมินครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
43
แบบประเมินครูดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
44
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
45
แบบประเมิน ผอ.คุณภาพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
46
แบบประเมิน ครูดีในดวงใจ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
47
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
48
แบบบัญชีรายละเอียดขอวิทยฐานะ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
49
แบบตรวจสอบการพิจารณาความดีความชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
50
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
51
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
52
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
53
แบบคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
54
แบบขอใช้วุฒิ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
55
แบบขอรับเงินบำนาญเพิ่มเติมแบบ 5316 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
56
แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
57
แบบขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 65 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
58
แบบการมอบหมายงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
59
หนังสือรับรองเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
60
หนังสือรับรองสิทธิ ใบประกอบวิชาชีพ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
61
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
62
สรุปผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
63
สรุปงบวันลาลูกจ้าง ข้าราชการ สพท.อบ.5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
64
วฐ.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน วิทยาฐานะ ชำนาญการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
65
รายงานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
66
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
67
บุคลากรตามอายุราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
68
บุคลากรดีเด่น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
69
บันทึกยินยอมการสับเปลี่ยน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
70
บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อทางราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
71
บันทึกการพัฒนาตนเอง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
72
บันทึกการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
73
บัตรสมัครสอบครูปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
74
บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
75
บัญชีแสดงคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
76
บัญชีแสดงคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
77
บัญชีรายละเอียดแสดงอัตรากำลังครู – นักเรียน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
78
บัญชีรายละเอียดอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
79
บัญชีรายละเอียดบุคลากรและงานที่รับผิดชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
80
บัญชีรายละเอียดข้าราชการครู เพื่อเบิกเงินเดือนตรงจากกรมบัญชีกลาง [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
81
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
82
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
83
บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาฯ หมายเลข 1- 4 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
84
บัญชีการเลื่อนขั้น หมายเลข 1 & 2-1 – 2-5 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
85
ทะเบียนงบวันลา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
86
ตัวอย่างลายมือชื่อ กรณีขอเปลี่ยนใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
87
ตัวอย่าง บัญชีการเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
88
งบวันลาความชอบ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
89
คำสั่งโรงเรียน การจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
90
คำสั่งโรงเรียนคำสั่งเลื่อนขั้น [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
91
คำสั่งมอบหมายงานประจำปี [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
92
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
93
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
94
คำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหา [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
95
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
96
คำรับรองการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครั้งแรก [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
97
คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกกบข. [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
98
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
99
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
100
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 02 [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
101
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปัจจุบันตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
102
ข้อมูลบุคลากร รายละเอียดข้อมูลทั่วไป [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
103
ข้อมูล ครู บุคลากร แสดงจำนวน วุฒิ อายุตัว อายุราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
104
ขออนุมัติจ่ายเงืนเดือนระหว่างออกจากราชการ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
105
ขออนุญาตไปต่างประเทศ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
106
ก.พ.7 ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]
107
ก.พ.7 แบบฟอร์มประวัติ [ แบบฟอร์มกลุ่มงานบุคคล ]

http://www.krooubon.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: