ครูกบ : กับโครงการพัฒนาบุคลากร (สทร.)

การร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

1 ภาพเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Krutube
ระหว่างวันที่ 13-17  มิถุนายน 2554
ณ โรงแรม แม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

This slideshow requires JavaScript.click เข้าสู่เวปครูทูปแชลแนลดอทคอม

โครงการ Krutube

“ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดี ให้เด็กดู”
โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ

ความเป็นมา

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 กำหนดวิสัยทัศน์ว่า การศึกษา แห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enabling Future Education with ICT) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษา ขั้นพื้นฐานของชาติได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีจึงมุ่งหวังที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านดังกล่าว กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้หลายด้าน มีระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่าน World Wide Web เป็นต้น อีกทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา สะดวก และรวดเร็ว

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันสื่อที่มีคุณภาพยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ใน ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขึ้น โดยดำเนินการรวบรวม ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ VDO CLIP ภายใต้ชื่อ KruTube Channel (ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู) เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มพูนความรู้อันจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์1 เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง/รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2 เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ประสบการณ์/เทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายโครงการ1 มีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ VDO CLIP จำนวน 1,500 เรื่อง
2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ จำนวน 250 คน มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบ VDO
กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 250 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร1. ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประจำตัว
3. มีกล้อง ที่ถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4. สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
5. มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง, ใช้งานอินเทอร์เน็ต
6. มีที่อยูอีเมล์เป็นของตนเอง (เชน hotmail, gmail)
7. มี facebookเป็นของตนเอง
8. มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการจัดการเรียน รู้ให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยรูปแบบคลิปวีดีโอ
ระยะเวลา1. รับสมัครตั้งแตวันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
2. ประกาศผลการคัดเลือกวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554
3. อบรม ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554
เนื้อหาหลักในการประชุมการสร้างคลิปวีดีโอ โดย ชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทย
รูปแบบ/วิธีในการประชุม1. ศึกษาหลักการทำคลิปวีดีโอและเครื่องมือในการใช้ทำคลิปวีดีโอ หลังจากนั้น ครูจะได้สื่อคลิปวีดีโอ คนละ 1 ชิ้น แล้วนำขึ้นเว็บไซต์ http://www.youtube.com แล้วรวมไว้ในเว็บกลาง http://www.krutubechannel.com
การเตรียมตัวของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม1.  ให้นำโน๊ตบุ๊คพร้อมกล้องดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ของตนเองมาด้วย
2.  จัดเตรียมเนื้อหา หรือ เค้าโคร่งเรื่อง ที่จะทำคลิป เช่น /วิดีโอ/ภาพที่เกี่ยวข้อง มาให้พร้อม
3. ให้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยคลิป นำมาด้วยในวันอบรม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
ค่าใช้จ่ายในการอบรม1.ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง ทาง สทร. จะโอนให้กับต้นสังกัด ที่เป็นหน่วยเบิก สพป/สพม
2.มีที่พักพร้อมอาหาร สำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิริพันธ์ สอนภักด

เว็บไซต์ครูทูปแชนแนล   http://www.krutubechannel.com  

เป็นโครงการในความดูแลของ

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย Social Media  ภาค 2

24 -26  กรกฎาคม 2553

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

การ ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้

Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

26  มีนาคม – 2  เมษายน 2553

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ สพฐ. ประธานในพิธีเปิดนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสทร. กล่าวรายงานประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรม

Advertisements
 1. http://boomii.wordpress.com/

  ของนาย วัฒนา สัตยจรรยาวงศ์ ห้องม.4/16ก. เลขที่7นะค่ะ

 2. http://facebeer.wordpress.com/

  ของ นายจารุกิตติ์ หากลิ่นดี ม.4/16

  คับผม

 3. ขอบคุณในสาระดีๆ น๊าครับ

 4. อภิเดช เขียวขำ ม.4/16

  หวาดดีคับอาจารย์กบ

  55+

  …………………………….

 5. นายอภิเดช เขียวขำ ม.4/16

  มาทักทายแล้วคับ

  เว็บอาจารย์สวยมาก

  มีสาระมากมาย

 6. มาดูแล้วนะครับ เว็บดีมากๆ ครับ ^^

  ฐิติพงศ์ คันธศักดิ์ศิริ 4/4 เลขที่ 12 ครับ

  ^_^

 7. ณัฐภัทร กิตติรัตน์พัฒนา

  อยากรุว่า เปลี่ยนรูปไงอะคับ

  ???

 8. นายกฤติพร เลิศยิ่งยศ

  มาดูแล้วนะคับ ม.4/3 No.31

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: