เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาภาษาไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย : ระวีวรรณ บุญประกอบ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท31101                    เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางระวีวรรณ  บุญประกอบ

โรงเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ปีที่พิมพ์ 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท31101  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียน  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ  80  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท31101  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550  จำนวน  54  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท31101  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  จำนวน  7  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา              ท31101  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  แบบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบ

สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐาน  ใช้  t – test  ( One Sample )  ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท31101  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.51/ 87.61  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท31101  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  อยู่ในระดับมากที่สุด

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ตุลาคม 7, 2010, in ญี่ปุ่น and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: