ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๗๐/๒๕๕๓ ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2553 ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพม./สพป.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๙ ราย

1. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สพม.เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 2

2. นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพป.อ่างทอง ไปดำรงตำแหน่ง ผอ. สพม.เขต 3

3. นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 7

4. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 8

5. นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 10

6. นายถนัด ขวัญนิมิตร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 13

7. นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 14

8. ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 17

9. นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 19

10. นายยงยุทธ สายคง ผอ.สพป.มุกดาหาร ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 22

11. นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 23

12. นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 31

13. นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 24

14. นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 34

15. นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 36

16. นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 38

17. นายสมเกียรติ บุญรอด ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 39

18. นายมานพ ดีมี ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 41

19. นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 4


ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน 52 ราย

1. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

2. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1

3. นายประยุทธ นาวายนต์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

4. นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2

5. นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

6. นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

7. นายมานะ อัครบัณฑิต ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

8. นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด

9. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1

10. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

11. นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

12. นายประไพ รัตนไพจิต ผอ.สพป.ภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

13. นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.ระนอง ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต

14. นายพิทยา จันฤาไชย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

15. นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2

16. นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

17. นายสุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เลย เขต 1

18. นายเทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เลย เขต 2

19. นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สตูล

20. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1

21. นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

22. นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

23. นายสุวิทย์ รักษาสุข ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ

24. นายสถาพร หยองเอ่น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2

25. นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.พังงา ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2

26. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พังงา

27. นายปรีชา วังคะฮาต ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.มุกดาหาร

28. นายสมเกียรติ พื้นแสน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

29. นายสุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

30. นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1

31. นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

32. นายธนากร งามชมภู ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

33. นายประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

34. นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

35. นายกิตติพศ พลพิลา ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

36. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

37. นายวิศิษฐ์ ดุลยพัชร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

38. นายเอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2

39. นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1

40. นายพิสิษฐ์ ยอดวันดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

41. นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2

42. นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

43. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1

44. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

45. นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

46. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

47. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1

48. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1

49. ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

50. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2

51. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

52. นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2


บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 34 ราย

1. นายดำริ งิมสันเทียะ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

2. นางอรฤดี พูลศรี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

3. นายสมุทร สมปอง รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 3

4. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

5. นายวิระ แข็งกสิการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

6. นายหวั่น แตงทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

7. นายจักรพรดิ์ จิตมณี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

8. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

9. นายสกล คามบุศย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

10. นายสิทธิชัย กีรติคุณากร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

11. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อ่างทอง

12. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7

13. นายอดุลย์ กองทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2

14. นายปรีชา บัวกิ่ง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ระนอง

15. นายฉลอง พูลสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

16. นายอนันต์ กัลปะ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

17. นายสมภพ ศักดิษฐานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

18. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

19. นายมานพ ษมาวิมล รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2

20. นายปรีดี ภูสีน้ำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

21. นายประจักษ์ ช่างเรือ รอง ผอ.สพป.กระบี่ ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

22. นายสันติ รุ่งสมัย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

23. นางสาวสายสวาท วิชัย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

24. นายภิรมย์ นันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตาก เขต 1

25. นายอมรศักดิ์ ปิ่นเงิน รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

26. นายสินสมุทร แสนสุข รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2

27. นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ รอง ผอ.สพป.พังงา ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2

28. นายวรรณะ บุญสุข รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

29. นายพจน์ เจริญสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

30. นายวีระพงศ์ เดชบุญ รอง ผอ.สพม.เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

31. นายครรชิต วรรณชา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

32. นายจัตุพร บุญระดม รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

33. นายบำรุง ฤทธิรัตน์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

34. นายประสงค์ สุภา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

 


การกำหนดกรอบ อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา

ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอขอการกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-2 กทม. จำนวน 65 ตำแหน่ง, ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3-42 จำนวน 40 ตำแหน่ง และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. จำนวน 65 ตำแหน่ง 

 

 

 


การพิจารณา ประสบการณ์ด้านการบริหารประถมศึกษาและการบริหารมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบการพิจารณาประสบการณ์ด้านการบริหารการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

– มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

– ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.4 หรือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้ อำนวยการเชี่ยวชาญหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

– ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

4. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 หากผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ผู้ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะ ผอ.สพท. เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลำดับ.

 

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2010/oct/370.html

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on พฤศจิกายน 7, 2010, in ข่าวสารวงการครู, ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพม./สพป.. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: