งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 อุดรธานี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 อุดรธานี

ตัวอย่างเกียรติบัตร ดาวน์โหลด

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน ภาคอีสาน  จ.อุดรธานี

งานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ จังหวัดตรัง

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
38
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
39
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
40
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
41
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๑-๓
42
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
43
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓
44
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาี
1 2
3 4
5
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 2
3 4
5 6

ผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1

คัดลายมือและอ่านออกเสียง ระดับชั้น ม.๑-๓

2

ทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

3

ทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-๖

4

โต้วาที ระดับชั้น ม.๑-๓

5

โต้วาที ระดับชั้น ม.๔-๖

6

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓

7

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-๖

8

ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๑-๓

9

ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้น ม.๔-๖

10

อ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-๓

11

อ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-๖

12

แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

13

แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

14

เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๑-๓

15

เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๔-๖

16

กล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๔-๖

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-๖

3

กิจกรรม Spelling Beeระดับชั้น ม.๑-๓

4

กิจกรรม Spelling Beeระดับชั้น ม.๔-๖

5

การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑-๓

6

การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๔-๖

7

Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๑-๓

8

Multi Skills Competitionระดับชั้น ม.๔-๖

9

Crossword ระดับชั้น ม.๑-๓

10

Crossword ระดับชั้น ม.๔-๖

11

ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.๑-๓

12

ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.๔-๖

13

การพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๑-๓

14

การพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.๔-๖

15

การอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-๓

16

การอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖

17

การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓

18

การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

2

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

3

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

4

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

5

ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓

6

ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-๖

7

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-๓

8

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-๖

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

2

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓

4

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖

5

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓

6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖

7

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓

8

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖

9

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

10

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1

เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

2

เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖

3

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

4

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖

5

ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๑-๖

6

ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖

7

ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

8

เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

9

เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖

10

มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

11

มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-๖

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

1

การแข่งขันรวม ?ศิลป์สร้างสรรค์? ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การแข่งขันรวม ?ศิลป์สร้างสรรค์? ระดับชั้น ม.๔-๖

3

วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓

4

วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๔-๖

5

เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑-๓

6

เขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๔-๖

7

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดันชั้น ม.๑-๓

8

เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔-๖

9

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-๓

10

วาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-๓

11

วาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๔-๖

12

ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-๓

13

ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๔-๖

14

เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑-๓

15

เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔-๖

16

เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-๓

17

เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔-๖

18

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-๓

19

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๔-๖

20

เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๑-๓

21

เดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.๔-๖

22

เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๑-๓

23

เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.๔-๖

24

เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๑-๓

25

เดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๔-๖

26

เดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.๑-๓

27

เดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.๔-๖

28

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑-๓

29

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔-๖

30

วงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๖

31

ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๑-๓

32

ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔-๖

33

วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.๑-๖

34

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.๑-๖

35

วงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๖

36

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.๑-๓

37

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.๑-๓

38

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.๔-๖

39

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

40

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย ระดับชั้น ม.๑-๓

41

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓

42

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖

43

ขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

44

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๑-๓

45

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓

46

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.๔-๖

47

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

48

การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๑-๓

49

การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๔-๖

50

รำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-๓

51

รำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-๖

52

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-๓

53

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-๖

54

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-๓

55

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖

56

การแสดงตลก ระดับชั้น ม.๑-๖

57

ละครโรงเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๖

58

การแสดงมายากล ระดับชั้น ม.๑-๖

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖

3

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑-๓

4

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔-๖

5

จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓

6

จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔-๖

7

การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๑-๓

8

การประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๔-๖

9

พานของหมั้น ระดับชั้น ม.๑-๓

10

ที่คลุมไตร ระดับชั้น ม.๔-๖

11

การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-๓

12

การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔-๖

13

การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-๓

14

การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๔-๖

15

การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๑-๓

16

การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๔-๖

17

การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑-๓

18

การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-๖

19

การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับชั้น ม.๑-๓

20

การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับชั้น ม.๔-๖

21

การทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

22

การทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ระดับชั้น ม.๔-๖

23

การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-๓

24

การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-๖

25

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๖

26

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

27

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

28

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.๑-๓

29

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๖

30

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓

31

การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.๑-๖

32

การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

33

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

34

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๔-๖

35

เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

36

ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

37

หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๑-๓

38

หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.๔-๖

39

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓

40

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖

41

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๑-๓

42

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ ระดับชั้น ม.๔-๖

43

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๑-๓

44

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.๔-๖

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

1

แอโรบิก ระดับชั้น ม.๑-๓

2

โครงงานสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

3

โครงงานสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

4

ตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓

5

ตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-๓

2

การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-๖

3

กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๓

4

กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-๖

5

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.๑-๓

6

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ระดับชั้น ม.๔-๖

สรุปผลการแข่งขัน การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 131 สถานที่แข่งขัน อาคาร 1 ฝั่ง ม.ปลาย ห้อง 145 – 146 ร.ร.เทศบาล 6 ฯ

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
คะแนน
รางวัลเหรียญ
ลำดับที่
1
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เขต ๑ 95.67 เหรียญทอง 1
2
วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑ 90.67 เหรียญทอง 2
3
ราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา เขต ๒ 82.00 เหรียญทอง 3
4
บ้านแม่ขะปู เชียงใหม่ เขต ๒ 77.67 เหรียญเงิน 4
5
ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ เขต ๒ 75.00 เหรียญเงิน 5
6
ดงเจนวิทยาคม พะเยา เขต ๑ 72.00 เหรียญเงิน 6
7
อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ เขต ๑ 72.00 เหรียญเงิน 6
8
ท่าวังผาพิทยาคม น่าน เขต ๒ 69.00 เหรียญทองแดง 8
9
ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เขต ๓ 67.00 เหรียญทองแดง 9
10
หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต ๒ 63.67 เหรียญทองแดง 10
11
บ้านแม่โถ เชียงใหม่ เขต ๕ 63.00 เหรียญทองแดง 11
12
ชุมชนวัดสายดงยาง พิจิตร เขต ๒ 61.00 เหรียญทองแดง 12
13
บ้านป่าแดง เชียงราย เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 13
14
วัดบ้านมุง พิษณุโลก เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 13
15
ราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 13
16
อุดมดรุณี สุโขทัย เขต ๑ 60.00 เหรียญทองแดง 13
17
สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 13

สรุปผลการแข่งขัน การพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รหัสการแข่งขัน 132 สถานที่แข่งขัน อาคาร 1 ฝั่ง ม.ปลาย ห้อง 145 – 146 ร.ร.เทศบาล 6 ฯ

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ เหรียญทอง 80-100 คะแนน : เหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
คะแนน
รางวัลเหรียญ
ลำดับที่
1
นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เขต ๒ 89.00 เหรียญทอง 1
2
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย เขต ๑ 88.00 เหรียญทอง 2
3
กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร เขต ๑ 87.00 เหรียญทอง 3
4
ปัว น่าน เขต ๒ 86.00 เหรียญทอง 4
5
อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ เขต ๑ 81.00 เหรียญทอง 5
6
ห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๑ 80.00 เหรียญทอง 6
7
สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เขต ๑ 80.00 เหรียญทอง 6
8
เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก เขต ๒ 75.00 เหรียญเงิน 8
9
เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย เขต ๒ 74.00 เหรียญเงิน 9
10
วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ เขต ๑ 74.00 เหรียญเงิน 9
11
จุนวิทยาคม พะเยา เขต ๒ 72.00 เหรียญเงิน 11
12
สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย เขต ๒ 72.00 เหรียญเงิน 11
13
บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ เขต ๔ 71.00 เหรียญเงิน 13
14
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี เขต ๑ 70.00 เหรียญเงิน 14
15
จอมทอง เชียงใหม่ เขต ๖ 66.00 เหรียญทองแดง 15
16
พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เขต ๑ 65.00 เหรียญทองแดง 16
17
ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ เขต ๓ 64.00 เหรียญทองแดง 17
18
นครไทย พิษณุโลก เขต ๓ 64.00 เหรียญทองแดง 17
19
หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต ๒ 64.00 เหรียญทองแดง 17
20
ดงเจนวิทยาคม พะเยา เขต ๑ 64.00 เหรียญทองแดง 17
21
ลำปางกัลยาณี ลำปาง เขต ๑ 62.00 เหรียญทองแดง 21
22
ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เขต ๑ 61.00 เหรียญทองแดง 22
23
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 23
24
เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร เขต ๒ 60.00 เหรียญทองแดง 23
25
ท่าด้วงพิทยาคม เพชรบูรณ์ เขต ๓ 60.00 เหรียญทองแดง 23
26
อุดมดรุณี สุโขทัย เขต ๑ 60.00 เหรียญทองแดง 23

http://www.cr60.net/report/secondary.php

รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

ที่ ชื่อกิจกรรม ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
กิจกรรมเล่านิทาน นางพิศมัย  แก้วแสงใส q๘-๖๒๑๘-๑๘๔๖
กิจกรรมศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน นายไพบูลย์  คำกันยา ๐๘๑-๒๖๑๐๕๙๘
กิจกรรมคัดลายมือไทย อรพิน  แก่นบุดดี ๐๘-๖๒๓๐-๖๖๑๑
กิจกรรมการทำอาหาร นางทัศนีย์  อินทกมลชัย ๐๘-๕๐๐๘-๖๓๗๓
กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์ นางเสาวนีย์  จันดาฝ่าย ๐๘-๔๖๘๖-๓๙๕๖
กิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตอง นางรัฐนันท์  พงษ์สิทธิศักดิ์ ๐๘-๖๒๔๐-๔๐๐๔
กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ นายเสมือน  ดงชมภู ๐๘-๑๓๖๙-๑๗๘๔
กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ นางสมควร  น้อยเสนา ๐๘-๖๒๒๑-๘๗๘๙
กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (paint) นายจักรกฤษ  วงษ์ชาลี ๐๘-๕๗๕๑-๔๗๔๗
๑๐ กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย นางเรียม  อุปรโคตร ๐๘-๒๗๔๒-๓๙๒๕
๑๑ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นางพรพิทักษ์  อุตราชา ๐๘-๑๐๕๒-๕๕๕๒
๑๒ กิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ๐๘-๗๘๖๒-๙๒๕๒
๑๓ กิจกรรมรำไทย นางสุภาภรณ์  จันทจร ๐๘-๑๐๕๗-๗๔๗๘
๑๔ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ๑นายธีระพงษ์  สบายใจ๒ นายวิรุฬห์  สระแก้ว ๐๘-๙๕๗๖-๘๕๔๙๐๘-๙๔๑๗-๗๘๗๙
๑๕ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น นายสิทธิชัย  จันดาฝ่าย ๐๘-๑๘๗๒-๗๘๖๖
๑๖ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง นางสาววิมล   เถาวัลย์นางเกศินี  หลักคำ ๐๘-๑๗๑๗-๑๖๒๙๐๘-๙๒๗๔-๔๗๙๘
๑๗ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก นางแสงจันทร์   หนองหารพิทักษ์ ๐๘-๖๖๓๖-๘๗๘๘
๑๘ กิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง นางสุมาลี ใจดี ๐๘-๕๐๐๑-๔๕๘๒
ที่ ชื่อกิจกรรม ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
๑๙ กิจกรรมท่องอาขยานหมู่ นางนฤมล ตระภูเขียว ๐๘-๖๘๖๔-๐๙๖๗
๒๐ กิจกรรมการอ่านออกเสียง นางละมุล ชัยภิบาล ๐๘-๑๓๖๙-๐๓๗๗
๒๑ กิจกรรมการอ่านจับใจความ นางวิมลรัตน์ อุ่นทานันท์นางพวงผกา  ขีดขิน 

นางบัวภา   คำกันยา

๐๘-๕๖๙๖-๕๕๕๔๐๘-๙๗๔๑-๗๙๐๘ 

๐๘-๖๒๒๐-๔๓๙๖

๒๒ กิจกรรมการเต้นแอโรบิก นางโฉมบังอร นนคำพันธ์ ๐๘-๙๘๖๒-๔๗๗๕
๒๓ กิจกรรมการเขียนเรียงความ นางสาวรัตนา เหมะธุลิน ๐๘-๑๓๘๐-๒๐๗๔

http://www.itud1.net/

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 26, 2010, in งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553, ประกาศผลแข่งขัน, เวปบอร์ดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 53. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำไมไม่มีค่ะ
    อยากรู้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
    ต้องดูที่ไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: