ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553

นายองค์กร  อมรสิรินันท์  เลขาธิการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 15/2553 วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 จำนวน 9 คน และพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการ ยกย่อง ประจำปี 2553 จำนวน  18 คน
คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ครู 5 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา 5 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา 1 รางวัล ศึกษานิเทศก์ 1 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา และเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้พัฒนา ตนเอง พัฒนางานให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา จะได้รับเงินรางวัล เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและคัดสรรผลงาน เพื่อออกตรวจผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครู กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2553 จำนวน 9 คน และเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประจำปี 2553 จำนวน 18 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  2553 จำนวน 9 คน มีดังนี้

ประเภทครูผู้สอน จำนวน 5 คน
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ  โรงเรียนเสิงสาง  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา
2. นางสาวไสว  อุ่นแก้ว   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ
3. นายสมศักดิ์  กลับหอม  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง  อ.เมือง  จ.อ่างทอง
4. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
5. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า  โรงเรียนขามแก่นนคร  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2  คน
6. นายผดุง  สุริยะ   อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน  (ราษฎรบำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
7. นายวีระศักดิ์  สาระผล  อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5

ประเภทผู้บริหารการศึกษา   จำนวน  1  คน
8. นายมานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ

ประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน  1  คน
9. นางสุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2268&Key=informationnews

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 26, 2010, in ข่าวสารวงการครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: