วิทยะฐานะ

Welcome to krutip.wordpress.com. ! ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด – ขาว ค่ะ ที่นี่เราจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายในโรงเรียน มา Update ให้ทุกคนได้รับทราบกันเป็นประจำค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากเวปไซด์หลักของทางโรงเรียน ก็จะนำมารายงานที่ห้องนี้ด้วย ♥ อย่าลืมติดตามกันเป็นประจำนะคะ หากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาโรงเรียนหรือแวดวงการศึกษาของเรา โปรดส่งมาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะคะ และสำหรับนักเรียนทุกคนสามารถส่งข่าวสารถึงกัน ได้โดยสะดวกที่บอร์ดในห้องนี้ค่ะ ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับหลักเำกณฑ์ในการเลื่อนวิทยะฐานะของครู ดังนั้นจึงขอนำสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่าน มาวางไว้ที่นี่ค่ะ คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์กับท่านที่แวะมาห้องนี้บ้างนะคะ..ครูกบ

ข่าวสารจากงานแผนฯ รส.

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2553 ขอ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่าย กลุ่มงาน ฯลฯ ทำการ download ไฟล์แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2 ไฟล์ ตาม link ด้านล่างนี้
1. แบบฟอร์ม.doc
2. ตัวอย่าง.doc
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน..

มุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียอุ๋ย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายสุรัตน์ สุขทวีเม็ดเกลือ
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านบยางขามเฒ่า (สมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสเม็ดเกลือ
การใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ท้องถิ่นนครวิน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูนิตยา เหล่าหว้านkooanan
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด พืชการขยายพันธุ์พืช ชั้นประถมศึกษAE
เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ เรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรมจีเตุ๊กติ๊ก
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อสร้างสงคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยหก เอก
บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้ชุดการสอน วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ละอองฝน
รายงานการวิจัย การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง แอ่วเมืองลำพูน ประดุง
การวิจัย เรื่อง การดูแลช่องปากและฟันของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แดง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพนิทานคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมด้านความมีน้ำใจของเด็กปอรภา ปันทนนท์
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ในกลุ่มสาระการเรียนรูสำราญ

ขอขอบคุณ http://www.krubannok.com

สามารถรับชมข่าว จาก NHK News คลิก

มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะครูหลักเกณฑ์ใหม่ขั้น ที่ 1 วิเคราะห์หลักสูตร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินเลือกเพียงรหัสวิชาเดียวเลือกวิชาที่จะทำผลงานวิชาการ แน่นอนว่า ในการวิเคราะห็หลักสูตร 44 ต้องมีเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งเอกสารนี้ควรจะมีให้กรรมการด้าน 1 และ 2 ได้ตรวจ ซึ่งกรรมการตรวจเกณฑ์ใหม่ ท่านจะเน้นแผนการสอน

ขั้น ที่ 2 การดำเนินการจัดทำแผนการสอน / แผนการจัดการเรียนรู้ ให้เลือกทำวิชาเดียวให้สมบูรณ์ ลงนามโดยผู้บริหาร มีบันทึกหลังสอน

ขั้นที่ 3 การสร้างเครื่องมือวัด ได้แก่ การสร้างแบบประเมินนักเรียนด้านต่าง ๆ เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่านทำแบบรูบริค

ขั้นที่ 4 การจัดทำแบบบันทึก ป.พ. ต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นปัจจุบัน หรือ เอกสารธุรการชั้นเรียน

ขั้น ที่ 5 การดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้เรียน ในด้านนี้ต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดลำดับผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง มีการจัดทำแบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน นอกจากนี้ต้องมีแบบประเมินตนเอง ย้อนหลัง 2 ปี

ขั้นที่ 6 ดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ผลงานนักเรียน ควรเลือกผลงานเด่น ๆ มาเก็บไว้ในแฟ้มผลงานดีเด่น ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา

ขั้นที่ 7 ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม พร้อมรายงานการใช้ 5 บท ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึก ชุดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้น ที่ 8 มีผลงานการวิจัยแบบง่าย ๆ ทั้งวิจัยหน้าเดียว วิจัยชั้นเรียน ซึ่งผลงานเหล่านี้จะต้องแนบลงกล่องเสนอกรรมการก่อนออกมาประเมินด้วย

ขอขอบคุณ http://www.krupunmai.com

ข่าววิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่.….

ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์

นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

►เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และคู่มือการประเมินฯ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้

♦ เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็น ที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวมทั้งคู่มือการประเมินทั้ง ๔ สายงาน

♦ เห็นชอบให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อได้เพียงครั้งเดียวในคราวเดียวกัน โดยให้เสนอผ่านจากสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา จนถึงต้นสังกัด โดยให้ต้นสังกัดกลั่นกรองเพื่อรับฟังคำคัดค้านทางเว็บไซต์ของสังกัดนั้นๆ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.ในคราวแรก ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

♦ การดำเนินการในการประเมิน ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ในการประเมินเป็นคราวๆ ไปตามคำขอที่ต้นสังกัดได้ส่งมา

♦ เห็นชอบให้รัฐมนตรีขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมินของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และให้สำนักงาน ก.ค.ศ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประชุมและค่าตอบแทนในการตรวจและประเมิน

♦ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน ในการดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ต่อที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป

http://www.kroobannok.com/42500

1 เม.ย. 2554

ไฟเขียวเกณฑ์ประเมินเชิงประจักษ์ดันครูผลดีเด่นรับวิทยฐานะ “ชกพ-ชช.””ศิริพร” คาดเปิดส่งชื่อเม.ย.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ) เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยว ชาญ และคู่มือการประเมิน ซึ่งการขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และเชี่ยวชาญ (ชช.) ดังกล่าวนี้จะต้องให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการประเมินได้ เพียงครั้งเดียวในคราวเดียวกัน โดยให้เสนอผ่านจากสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาจนถึงต้นสังกัดโดยให้ต้นสังกัดกลั่นกรองเพื่อรับฟังคำ คัดค้านทางเว็บไซต์ของสังกัดนั้นๆ ภายใน 30 วันหลังจากนั้นให้ส่งเอกสารถึงสำนักงานก.ค.ศ.ในคราวแรกภายใน วันที่ 31 สิงหาคมนี้จากนั้น ก.ค.ศ.จะตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)วิสามัญเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาและจะให้ประกาศลงใน เว็บไซต์สำนักงานก.ค.ศ.เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 15 วันหลังจากนั้น ก.ค.ศ.ถึงจะตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินทั้งหมดจะต้องลงไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกหรือขอรับการประเมินต้องเป็น ตามที่กำหนด คือมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ มีภาระงานสอนขั้นต่ำ/ภาระงานตามที่ส่วนราชการกำหนด ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปี และมีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เช่น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปหรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการ ต้นสังกัดพิจารณาแล้ว เห็นว่าเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานชุมชน สังคม และวงการวิชาชีพ เป็นต้น

“หลักเกณฑ์และวิธีการยังได้กำหนดด้วยว่า ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ่นไปนั้น หากจะยื่นขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจะต้องมี 2 รางวัล ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 3 รางวัล โดยรางวัลดังกล่าวต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 ปี แต่หากเกินที่กำหนดต้องมีการพัฒนางานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและมีผล การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลงานดีเด่นระดับชาติที่ได้รับซึ่ง รางวัลที่ได้รับนั้นส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัล” นายชินวรณ์กล่าว

ด้าน นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังดำเนินการจัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์และวิธีการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จะได้แจ้งไปให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศต่อไป ซึ่งภายในเดือนเมษายนส่วนราชการน่าจะดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ขอรับการ ประเมินได้ โดยข้าราชการครูฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอชื่อตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ เช่นเสนอชื่อตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ เช่นหากเป็นข้าราชการครูให้เสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอมา ยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวจะไม่มีการจำกัดจำนวนให้หน่วยงานราชการต้นสังกัดเสนอราย ชื่อผู้ขอรับการประเมินเข้ามา ดังนั้น แต่ละหน่วยงานสามารถเสนอรายชื่อกี่รายก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ กำหนด

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

จากการที่มีข่าวเกี่ยวกับการจ้างทำผลงานทางวิชาการ คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะอยู่เป็นระยะๆ และมีการกล่าวกันว่าครูที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาและสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จใน ชีวิต ไม่มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ หรือเข้าข่ายสอนเก่งแต่เขียนหรือเรียบเรียงไม่เก่ง ทำให้ครูเหล่านี้ไม่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะและขาดขวัญกำลังใจเป็นอย่างมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. จึงมีนโยบายที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยไม่ต้องทำผลงานทางวิชาการเต็มรูปแบบ จึงมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่มานำเสนอต่อ ที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบในแนวคิดและหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้
1.หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงาน ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะนี้ ใช้สำหรับการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ทุกสายงาน
2.ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอขอ3.ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการนี้ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะมีภาระงานการสอน/การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 2 ปีติดต่อกัน ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำไม่เกิน 1 ขั้น(รายละเอียดการได้รับเงินเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เงินเดือนฯ อย่างเป็นทางการ) และต้องมีผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพโดยต้องมีผลงานดีเด่นใน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือเป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมขึ้นไปและมีผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลงานที่ดีเด่นนั้น
4.ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสารเต็ม รูปแบบ โดยให้เขียนรายงานเกี่ยวกับผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จนั้น ตามหัวข้อคือ ปัญหาคืออะไร ปฏิบัติอย่างไร ผลเป็นอย่างไรต่อไปจะทำอะไร ไม่เกิน 50 หน้า กระดาษเอ 4
5.ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน จากกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 กรรมการ 3 คนประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และชุดที่ 2 กรรมการ5 คนประเมินด้านที่ 3 ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
6.ใช้เกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับการประเมินตาม ว 17 ซึ่งการประเมินทั้ง 3 ด้าน ไม่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงได้ เว้นแต่รายงานเกี่ยวกับผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จสามารถปรับปรุงให้ สมบูรณ์ได้
สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมบูรณ์จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

–มติชน ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2554 (กรอบบ่าย)–

….. คลอดแล้ว 7 เกณฑ์ใหม่ ‘วิทยฐานะครู’ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอหรือเลื่อน ต้องมีภาระงานสอน 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตรวจสอบเข้มใครผิดวินัยร้ายแรง-ผิดจรรยาบรรณไม่มีสิทธิ์ขอชง

…….. นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเฉพาะกิจปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ก.ค.ศ.ได้ตกลงหลักการของหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ 7 ข้อ ดังนี้

1.วิทยฐานะไม่ใช่สวัสดิการที่ทุกคนต้องได้ แต่เป็นตำแหน่งของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ2.การ ประเมินวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยฐานะชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องสะท้อนมาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ ไม่ใช่เป็นการมาทำเพื่อขอวิทยฐานะ และการประเมินก็ต้องประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ศึกษานิเทศก์ ให้ดูผลงานจากการนิเทศก์การศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาครู เป็นต้นนายสมหวัง กล่าวต่อไปว่า

3.มี การกำหนดภาระงาน ของผู้ที่จะขอมีวิทยฐานะเพิ่มเติมจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ด้วย เช่น เดิมครูที่มีสิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่จะเพิ่มว่า ต้องมีภาระงานสอน 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4.ครู ที่มีความผิดทางวินัยร้ายแรง ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จะไม่มีสิทธิ์ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให้ความสำคัญกับการเป็นครูที่ดี ผู้บริหารที่ดี เป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยในการประเมินจะมีการตรวจสอบประวัติ ซึ่งหากเรื่องอยู่ระหว่างการร้องเรียนก็จะทำการประเมิน แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิดจรรยาบรรณ หรือผิดวินัยร้ายแรง ก็จะไม่แต่งตั้งให้วิทยฐานะถึงแม้จะผ่านประเมินก็ตาม ส่วนผู้ที่ได้เงินวิทยฐานะไปแล้วก็จะยุติการจ่ายเงิน

5.ในการขอมี วิทยฐานะจะไม่กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วว่าวุฒิปริญญาตรี ทำงาน 2 ปี มีสิทธิ์ขอได้

6.ให้ม ีระบบ Fast Track หรือการเติบโตทางหน้าที่ราชการที่ก้าวหน้าลัดขั้นตอน เช่น ถ้าครูมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดชั้นเยี่ยมแบบที่เมื่อเอ่ยชื่อมาก็เป็นที่ ยอมรับว่าเชี่ยวชาญ อาทิ อาจารย์สังคม ทองมี ก็อาจจะก้าวกระโดดเป็นระดับเชี่ยวชาญได้เลย ทั้งนี้ต้องประจักษ์ชัดทั้งความดีผลงาน และฝีมือการสอน

7.การ ประเมินผ่านหรือไม่ผ่าน จะประเมิน 2 หมวดเท่านั้น หมวด แรก คือ คุณภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งวิธีการประเมินจะดูจากผลการทำงานเป็นสำคัญ เช่น แผนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน พฤติกรรมการสอน และการประเมินการสอนของครู เป็นต้น ทั้งนี้จะมีผู้ประเมินลงไปการสอนในพื้นที่ด้วย ส่วนหมวดที่สอง คือ ผลการสอนการพัฒนาผู้เรียน จะดูจากคะแนนโอเน็ต ดูในเชิงพัฒนาการของลูกศิษย์ พัฒนาการของเพื่อนครู สถานศึกษา และชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนการวัดและประเมินผลค่อนข้างมาก

‘การ กำหนดภาระงานสอนนั้นได้กำหนดไว้เพียง 12-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพราะขณะนี้มีครูที่ไม่ทำหน้าที่สอนอยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งถ้ากำหนดไปเต็มที่ในทันทีครูจะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น ครูที่ไปทำงานธุรการอยู่ หรือไปช่วยราชการที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอน หรืออยู่ในโรงเรียนใหญ่ที่ไม่มีภาระงานสอน ต้องตัดสินใจถ้าจะเจริญก้าวหน้าต้องกลับมาโรงเรียนเล็ก ซึ่งมีภาระงานรออยู่อีกมาก ซึ่งผมเห็นว่านโยบายนี้จะช่วยกระจายครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินไปสู่ โรงเรียนที่ครูขาดได้ด้วย’ นายสมหวัง กล่าวและว่า จะมีการนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนนำไปประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้ ที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนตุลาคมนี้ และนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเราต้องการให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือน ธันวาคมนี้

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=3229&catid=3

คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเลื่อนวิทยะฐานะ ..ข้างล่างนี้

– แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง (แบบ ก.ค.ศ.1)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat1.doc

– แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ.1/1)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat1.1.doc

– แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ.2)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat2.doc

– แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะ (แบบ ก.ค.ศ.3)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.doc

– แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน) (แบบ ก.ค.ศ.3/1)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.1.doc

– แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา) (แบบ ก.ค.ศ.3/2)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.2.doc

– แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา) (แบบ ก.ค.ศ.3/3)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.3.doc

– แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา) (แบบ ก.ค.ศ.3/4)
http://gotoknow.org/file/borworn/woraphat3.4.doc

อ้างอิง เว็บไซต์ http://www.borworn.net/

ก.ค.ศ.1 (แบบคำขอ ชนก.)
ก.ค.ศ.1.1(แบบคำขอ ชนพ.-ชชพ.)
ก.ค.ศ. 3.2 สายบริหารสถานศึกษา
ก.ค.ศ. 3.3 สายบริหารการศึกษา
ก.ค.ศ.2 (ด้านที่ 1)
ก.ค.ศ.3(แบบรายงาน ชนก.)
ก.ค.ศ. 3.1 สายสอนก.ค.ศ. 3.4 สายนิเทศการศึกษา
หลักเกณฑ์ฯ ว.17-2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย2
สิ่งที่ส่งมาด้วย3
หนังสือจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • หนังสือ ว 17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    http://www.kroobannok.com/download/v17-52.pdf (8.11Mb)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.กศน.จังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่ชื่อไฟล์ข้างล่าง

แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [6820]
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.kroobannok.com

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีวิทยฐานะของครูชำนาญการ , เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษและตำแหน่งอื่น ( เกณฑ์ใหม่ 1 ตค.52)... . ( โดย…รร.บ้านแสรออ …สพท.สุรินทร์ เขต 1)

หนังสือ ว 17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
http://www.kroobannok.com/download/v17-52.pdf (8.11Mb)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.กศน.จังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัด
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

แนวทางการจัดเตรียมการประเมินให้มีวิทยฐานะของครูชำนาญการ
และ เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ..

( เกณฑ์ก่อน 1 ตค. 52)

คำชี้แจง สำหรับกรรมการประเมิน วิทยฐานะ
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ ( ทุกตำแหน่ง)
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเด่น)
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเด่น)
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)
แบบรายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ทุกตำแหน่ง)
. กรอบการประเมินวิทยฐานะ (ครูชำนาญการ)
. คู่มือการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
. คู่มือการประเมินผลงานวินัย ด้านที่ 1
. แบบบันทึกผลการประเมินผลงานด้านที่ 1
. แบบประเมินผลงาน วฐ. 1
.แบบประเมินผลงานตามสมรรถนะ ด้านที่ 2
..ตัวอย่างการบันทึกผลงานสมรรถนะ ด้านที่ 2
..แบบประเมินผลงานด้านวินัย ด้านที่ 1
..แบบสรุปของคณะกรรมการประเมิน วฐ.4.
.แบบเสนอขอครูชำนาญการ วฐ. 1
. รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
..รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (word)
. หลักเกณฑ์การประเมินครูชำนาญการ
แบบรายงานผลการประเมินสำหรับคณะกรรมการ วฐ. 3

เพิ่มเติม…. ชิ้นงานเป็นเอกสาร Word
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 2) (สำหรับครู)
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 2 ) (สำหรับผู้บริหารฯ)
แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร (ด้านที่ 1)
แบบรายงานผลการประเมินสำหรับคณะกรรมการ 3 คน ….

เพิ่มเติมแบบฟอร์มต่างๆ จากลิ้ง ก.ค.ศ.
( พิเศษ.สำหรับคุณครู…ที่มีความพร้อมที่จะยื่นขอให้มีวิทยฐานะ…เป็นครั้งแรก)

แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมิน
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว3)
แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมิน วินัย ฯ(ด้านที่ 1) (หน้า 1-10) (หน้า 11-15)
แบบประเมินและคู่มือการใช้แบบประเมินคุณภาพ ฯ(ด้านที่2) (หน้า 1-15) (หน้า 16-28) (หน้า 29-40) (หน้า 41-44)
(หน้า 45-63) (หน้า 64-65)
คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ด้านที่ 3)

ขอขอบคุhttp://www.krupunmai.com

http://www.kroobannok.com

こんにちは、สวัสดีค่ะ

วันนี้นำข่าวสารการอบรมสัมมนามาฝากนะคะ จาก ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ค่ะ ถ้าหากท่านสนใจ

สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ    コップ先生。。。。

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network
ณ จังหวัดนครราชสีมา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Sakura Network ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมกรุณากรอกใบสมัคร(ดาวน์โหลดที่นี่)และส่งกลับมาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 สำหรับการสมัครทาง  อีเมล โปรดส่งไฟล์ใบสมัครแนบมาด้วยและกรุณาใส่ชื่อหัวเรื่อง (Subject) ว่า Korat Kenshu 2010 ส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th ส่วนท่านที่สมัครทางโทรสารขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย และฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล(ทุกท่าน) ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดอบรมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียงจึงมีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ในการมาเข้าร่วมอบรมเฉพาะผู้เข้าอบรมชาวไทยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อ่านต่อ…คลิก

หัวเรื่องที่ 1 ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หัวเรื่องที่ 2 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
หัวเรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
วิทยากรหัวเรื่องที่ 1 อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรหัวเรื่องที่ 2,3 อาจารย์ Otake Keiji อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทยที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี และนครราชสีมารวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการ ศึกษา 5 ปี ของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา

วันเวลา
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553
09.00-12.00 น. การพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง
13.00-16.00 น. ไวยากรณ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น②

สถานที่ ห้องประชุมโครงการพิเศษ อาคาร 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา Tel.044-214-557-8 ครูทิพย์วรรณ สุโธ 081-2647999
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.krutip.wordpress.com

พิ่มเติมข้อมูลที่พัก
1.โรงแรมสีมาธานีแผนผังที่ตั้งโรงแรม
อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 1ุ600 (ข้าราชการ 1200 )(สอบถามเพิ่มเติม)

ติดต่อ 044-213129,044-213100

2 ราชพฤกษ์แกรนด์

Rachaphruk Grand Hotel

อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 1000 บาท

(สอบถามเพิ่มเติม)

Tel.(66 44)341222

Fax(66 44)261278

3.เค เอส พา วิลเลียน

อัตราค่าที่พัก เริ่มต้น 600 บาท

(สอบถามเพิ่มเติม)

044-263039
もっと安いのは。。。。。

รวมรายชื่อโรงแรมและที่พักในโคราช

ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนิดา หรือคุณนันทา โทร. 0-2261-7500-4
หมายเหตุ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบก่อนการอบรมทางอีเมล
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน
ครูกบ แจ้งข่าว….

Powered by  MyPagerank.Net

วันพุธที่26 พฤษภาคม 2553
แจ้งข่าวด่วน ให้หัวหน้า ม. 4/1-5 ม.4/16 มารับเอกสารประกอบการเรียนที่ห้อง 621 ค่ะ..ช้าหมด.. 🙂

ฟรีเวิร์คชอป ศิลปะ-วัฒนธรรมญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภูมิใจเสนอโครงการเวิร์คชอปเกี่ยวกับศิลปะ และ วัฒนธรรม เดือนละ 2 ครั้ง วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน 2553 ระหว่างเวลา 18.30 – 19.30 น. กิจกรรมเวิร์คชอปดังกล่าว จะมีตั้งแต่ โอริงามิ (การพับกระดาษ) จนถึง ศิลปะการป้องกันตัว อย่าง ไอคิโด จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือแนะนำศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลากหลายแขนงแก่สาธารณชนผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง

กำหนดการจัดกิจกรรมฟรีเวิร์คชอป มีดังนี้

วันที่ 1 ก.ค. 53 โอริงามิ สำหรับเทศกาลทานาบาตะ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ถึง จนกว่าที่นั่ง จะเต็ม)
วันที่ 15 ก.ค. 53 การแต่งชุดยูกาตะ และการเต้นรำ บงโอโดริ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 5 ส.ค. 53 การสาธิตไอคิโด
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 19 ส.ค. 53 การห่อของขวัญด้วยผ้าฟูโรชิขิ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะ เต็ม)
วันที่ 2 ก.ย. 53 การร้องเพลงญี่ปุ่น
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
วันที่ 16 ก.ย. 53 สาธิตการเล่นโกะ
(สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ถึง จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-8560~3 ตามวันและเวลาที่กำหนด (จ.- ศ. 09.00 – 12.00 และ 13.30 – 17.00 น.)

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสำรองที่นั่งเวิร์คชอปที่ท่านสนใจ

คิดถึงศิลปะและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น คิดถึงเรา
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


เทศกาลทานาบาตะคืออะไร?

เทศกาลทานาบาตะ คือการเฉลิมฉลองการกลับมาพบกันอีกครั้งของ โอริฮิเมะ (ดาวเจ้าหญิงทอผ้า) และ ฮิโคโบชิ (ดาวคนเลี้ยงวัว) ทั้งสองโดนทางช้างเผือกทอดตัวขวางกั้น และได้รับอนุญาตให้พบกันเพียงปีละครั้ง ในวันที่ 7 ของเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ การเฉลิมฉลองจะเริ่มขึ้นในตอนกลางคืน เมื่อดวงดาวประดับฟ้า

ในญี่ปุ่นปัจจุบัน คนญี่ปุ่นฉลองเทศกาลนี้โดยการเขียนคำอธิษฐาน ซึ่งบางครั้งก็แต่งเป็นบทกลอน ลงบนกระดาษสีแผ่นเล็กๆ และแขวนมันบนกิ่งไผ่ร่วมกับของประดับอื่นๆ กิ่งไผ่และของประดับเหล่านี้จะนำไปลอยน้ำหรือเผาหลังจากหมดเทศกาล ซึ่งก็คือราวเที่ยงคืนของวันถัดมา หลายเขตในญี่ปุ่นมีประเพณีทานาบาตะเป็นของตนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20100614_th.php

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร น่าสนใจ

applicationspeech
P.S นักเรียนญี่ปุ่นทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดตัวอักษรฮิรางานะคาตากานะ ไปฝึกเขียนนะคะ ไฟล์ อยู่ที่ห้องวิทย์-ญี่ปุ่น ค่ะ

ครูกบ
krutippawan@yahoo.com

P.S นักเรียนญี่ปุ่นทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดตัวอักษรฮิรางานะคาตากานะ ไปฝึกเขียนนะคะ ไฟล์อยู่ที่ห้องวิทย์-ญี่ปุ่น ค่ะ

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on มิถุนายน 3, 2011, in ข่าวสารวงการครู, เงินวิทยะฐานะ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: