ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการKrutube :โครงการส่งเสริมให้ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดี ให้เด็กดู

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรียน: ผู้อำนวยการ สพม./สพป. ดังแนบ

อ้างถึงหนังสือ หนังสือนำ ที่ ศธ 04005/ว 959 ( เรียน ผู้อำนวยการ สพม./สพป. )

หนังสือนำ ที่ ศธ 04005/ว 960 ( ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังแนบ )

สิ่งที่แนบมาด้วย:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  ส่วนหนังสือแจ้งทางโรงเรียน แบบตอบรับ กำหนดการ
ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554
สำหรับท่านที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน ชื่อเขตผิด
ให้แจ้ง ทางให้แจ้ง ทาง   จะแก้ไขในบัญชีลงทะเบียนให้

การเตรียมตัวของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม

1. ให้นำโน๊ตบุ๊คพร้อมกล้องดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ของตนเองมาด้วย
2. จัดเตรียมเนื้อหา หรือ เค้าโคร่งเรื่อง ที่จะทำคลิป เช่น /วิดีโอ/ภาพที่เกี่ยวข้อง มาให้พร้อม
3. ให้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยคลิป นำมาด้วยในวันอบรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
4. ให้นำหนังสืออนุญาตการเข้าร่วมการอบรม จากผู้อำนวยการ ฉบับจริง นำมาด้วย ในวันลงทะเบียน (หนังสืออนุญาตจะรวมอยู่ในหนังสือแจ้งรายชื่อ)

***แจ้งให้ทราบ ในระหว่างการอบรม สทร ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอบรมเท่านั้น อาจจะมีบางเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าได้

กำหนดการอบรม 13-17 มิถุนายน 2554

ส่วนหนังสือแจ้งทางโรงเรียน แบบตอบรับ กำหนดการ
ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ครับ
กำหนดการอบรม 13-17 มิถุนายน 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
. ที่ สังกัด โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล
. 1 สพป ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านไพรพัฒนา นายสนอง บุดดา
. 2 สพป สะแก้วเขต 2 อพป.คลองน้ำใส เกษมศักดิ์ นพรัตน์
. 3 สพป. นครราชสีมา เขต 2 บ้านละลม นางสาวศิรประภา แซงรัมย์
. 4 สพป. มหาสารคาม เขต 2 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร วิทวัส เจริญศรีพร
. 5 สพป. มุกดาหาร บ้านค้อ นายคมกริช ไชยทองศรี
. 6 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 บ้าน สมโภชน์ สุวรรณ์
. 7 สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 บ้านชาด นางรัศมีแข แสนมาโนช
. 8 สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 บ้านนาคู นายสุรพล พลนาคู
. 9 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชัยวัฒน์

. 10 สพป.ขอนแก่นเขต 5 บ้านสัมพันธ์ ประยุทธ์ หงษ์สามารถ
. 11 สพป.ขอนแก่นเขต3 บ้านหนองแวงตอตั้ง กรรณิการ์ หล้าธรรม
. 12 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านแก้ง – โนนส้มกบ นายทรงกลด หิรัญเกิด
. 13 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านนาหว้า นวลจันทร์ ตระกูลวาง
. 14 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชุมชนบ้านทับสวาย นายอริยะพงษ์ ทับทะมาศ
. 15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เสนศิริอนุสรณ์ แวววลี สิริวรจรรยาดี
. 16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อนุบาลห้วยราช นิสิต ประเสริฐศรี
. 17 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านโคกพนมดี ลัดดา จันทร์ศรี
. 18 สพป.มุกดาหาร บ้านสานแว้ นางประนอม เพ็งพุฒ
. 19 สพป.ยโสธร เขต 1 อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) นางรชนก ส่องแสง
. 20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์ สิ้นภัย
. 21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโนนน้ำอ้อม นายณฒวรรตน์ จันทร์นาม
. 22 สพป.ศรีสะเกษเขต 4 บ้านหนองบัวใหญ่ นายบัวลอน คำศรี
. 23 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านนาจาน นางพนาวรรณ อินธิแสง
. 24 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) อรุณี แก้วประเสริฐ
. 25 สพป.สระแก้วเขต 1 วัดพวงนิมิต นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
. 26 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านขามโพนทัน นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร
. 27 สพป.อำนาจเจริญ อนุบาลอำนาจเจริญ นายมรกต อุปนิสากร
. 28 สพป.อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ นายอัมพร เจริญวงศ์
. 29 สพป.อุดรธานีเขต 3 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ นางสาวนิตดาพร แสนรินทร์

. 30 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านขามเปี้ย นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
. 31 สพม.19 สันติวิทยาสรรพ์ นางสาวฉวีวรรณ โคตรประทุม
. 32 สพม.19 ผาอินทร์แปลงวิทยา นางศศิธร เดชไทย
. 33 สพม.19 ผาอินทร์แปลงวิทยา นางสาววรุณี ทองแลง
. 34 สพม.19 ภูเรือวิทยา นายสันธิเวชช์ มงคลชัย
. 35 สพม.19 นาแห้ววิทยา ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี
. 36 สพม.23 มัธยมวานรนิวาส ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
. 37 สพม.24 บ้านนาคูพัฒนาฯ นางรุ่งทิวา ปุณะตุง
. 38 สพม.24 ท่าคันโทวิทยาคาร นายเจษฎา นาจันทอง
. 39 สพม.25 ภูเวียงวิทยาคม นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
. 40 สพม.25 อุบลรัตน์พิทยาคม นายเชษฐกร ประชาโรจน์
. 41 สพม.25 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์
. 42 สพม.25 ศรีหนองกาววิทยา นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
. 43 สพม.25 พังทุยพัฒนศึกษา จิราพร วรรัตน์
. 44 สพม.25 น้ำพองศึกษา นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
. 45 สพม.25 ขอนแก่นวิทยายน 3 นางสาวนันทนา สุวรรณปา
. 46 สพม.25 โคกนางามพิทยาสรรพ์ นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
. 47 สพม.26 โนนแดงวิทยาคม วิรุฬห์ พรมมากุล
. 48 สพม.28 สวงษ์วิทยาคม นายฉัตรชัย นาดี
. 49 สพม.28 สตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน

. 50 สพม.28 สมเด็จพระญาณสังวร นางโสภา เนาวโรจน์
. 51 สพม.28 หนองคูวิทยา ภัทรวรรณ
. 52 สพม.28 กันทรารมณ์ นายศตภิษัช ไกรษี
. 53 สพม.30 บ้านค่ายวิทยา น.ส.กัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
. 54 สพม.30 หนองบัวบานวิทยา นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์
. 55 สพม.31 ราชสีมาวิทยาลัย นายกมล กันตวรพ้นธ์
. 56 สพม.31 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นายจิรกร ฐาวิรัตน์
. 57 สพม.32 สตึก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
. 58 สพม.32 ลำปลายมาศ อรุณรัตน์
. 59 สพม.32 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เดชาธร พองาม

http://www.krutubechannel.com/

http://www.obec.go.th

About these ads

About kobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on มิถุนายน 6, 2011, in ข่าวสารวงการครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 284 other followers

%d bloggers like this: