ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการKrutube :โครงการส่งเสริมให้ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดี ให้เด็กดู

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรียน: ผู้อำนวยการ สพม./สพป. ดังแนบ

อ้างถึงหนังสือ หนังสือนำ ที่ ศธ 04005/ว 959 ( เรียน ผู้อำนวยการ สพม./สพป. )

หนังสือนำ ที่ ศธ 04005/ว 960 ( ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังแนบ )

สิ่งที่แนบมาด้วย:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  ส่วนหนังสือแจ้งทางโรงเรียน แบบตอบรับ กำหนดการ
ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554
สำหรับท่านที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน ชื่อเขตผิด
ให้แจ้ง ทางให้แจ้ง ทาง   จะแก้ไขในบัญชีลงทะเบียนให้

การเตรียมตัวของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม

1. ให้นำโน๊ตบุ๊คพร้อมกล้องดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ของตนเองมาด้วย
2. จัดเตรียมเนื้อหา หรือ เค้าโคร่งเรื่อง ที่จะทำคลิป เช่น /วิดีโอ/ภาพที่เกี่ยวข้อง มาให้พร้อม
3. ให้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยคลิป นำมาด้วยในวันอบรม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
4. ให้นำหนังสืออนุญาตการเข้าร่วมการอบรม จากผู้อำนวยการ ฉบับจริง นำมาด้วย ในวันลงทะเบียน (หนังสืออนุญาตจะรวมอยู่ในหนังสือแจ้งรายชื่อ)

***แจ้งให้ทราบ ในระหว่างการอบรม สทร ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอบรมเท่านั้น อาจจะมีบางเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าได้

กำหนดการอบรม 13-17 มิถุนายน 2554

ส่วนหนังสือแจ้งทางโรงเรียน แบบตอบรับ กำหนดการ
ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ครับ
กำหนดการอบรม 13-17 มิถุนายน 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
. ที่ สังกัด โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล
. 1 สพป ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านไพรพัฒนา นายสนอง บุดดา
. 2 สพป สะแก้วเขต 2 อพป.คลองน้ำใส เกษมศักดิ์ นพรัตน์
. 3 สพป. นครราชสีมา เขต 2 บ้านละลม นางสาวศิรประภา แซงรัมย์
. 4 สพป. มหาสารคาม เขต 2 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร วิทวัส เจริญศรีพร
. 5 สพป. มุกดาหาร บ้านค้อ นายคมกริช ไชยทองศรี
. 6 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 บ้าน สมโภชน์ สุวรรณ์
. 7 สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 บ้านชาด นางรัศมีแข แสนมาโนช
. 8 สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 บ้านนาคู นายสุรพล พลนาคู
. 9 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชัยวัฒน์

. 10 สพป.ขอนแก่นเขต 5 บ้านสัมพันธ์ ประยุทธ์ หงษ์สามารถ
. 11 สพป.ขอนแก่นเขต3 บ้านหนองแวงตอตั้ง กรรณิการ์ หล้าธรรม
. 12 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านแก้ง – โนนส้มกบ นายทรงกลด หิรัญเกิด
. 13 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านนาหว้า นวลจันทร์ ตระกูลวาง
. 14 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชุมชนบ้านทับสวาย นายอริยะพงษ์ ทับทะมาศ
. 15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เสนศิริอนุสรณ์ แวววลี สิริวรจรรยาดี
. 16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อนุบาลห้วยราช นิสิต ประเสริฐศรี
. 17 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านโคกพนมดี ลัดดา จันทร์ศรี
. 18 สพป.มุกดาหาร บ้านสานแว้ นางประนอม เพ็งพุฒ
. 19 สพป.ยโสธร เขต 1 อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) นางรชนก ส่องแสง
. 20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์ สิ้นภัย
. 21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโนนน้ำอ้อม นายณฒวรรตน์ จันทร์นาม
. 22 สพป.ศรีสะเกษเขต 4 บ้านหนองบัวใหญ่ นายบัวลอน คำศรี
. 23 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านนาจาน นางพนาวรรณ อินธิแสง
. 24 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) อรุณี แก้วประเสริฐ
. 25 สพป.สระแก้วเขต 1 วัดพวงนิมิต นางทัศนีย์ ไชยเจริญ
. 26 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านขามโพนทัน นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร
. 27 สพป.อำนาจเจริญ อนุบาลอำนาจเจริญ นายมรกต อุปนิสากร
. 28 สพป.อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ นายอัมพร เจริญวงศ์
. 29 สพป.อุดรธานีเขต 3 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ นางสาวนิตดาพร แสนรินทร์

. 30 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านขามเปี้ย นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
. 31 สพม.19 สันติวิทยาสรรพ์ นางสาวฉวีวรรณ โคตรประทุม
. 32 สพม.19 ผาอินทร์แปลงวิทยา นางศศิธร เดชไทย
. 33 สพม.19 ผาอินทร์แปลงวิทยา นางสาววรุณี ทองแลง
. 34 สพม.19 ภูเรือวิทยา นายสันธิเวชช์ มงคลชัย
. 35 สพม.19 นาแห้ววิทยา ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี
. 36 สพม.23 มัธยมวานรนิวาส ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
. 37 สพม.24 บ้านนาคูพัฒนาฯ นางรุ่งทิวา ปุณะตุง
. 38 สพม.24 ท่าคันโทวิทยาคาร นายเจษฎา นาจันทอง
. 39 สพม.25 ภูเวียงวิทยาคม นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
. 40 สพม.25 อุบลรัตน์พิทยาคม นายเชษฐกร ประชาโรจน์
. 41 สพม.25 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์
. 42 สพม.25 ศรีหนองกาววิทยา นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
. 43 สพม.25 พังทุยพัฒนศึกษา จิราพร วรรัตน์
. 44 สพม.25 น้ำพองศึกษา นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
. 45 สพม.25 ขอนแก่นวิทยายน 3 นางสาวนันทนา สุวรรณปา
. 46 สพม.25 โคกนางามพิทยาสรรพ์ นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
. 47 สพม.26 โนนแดงวิทยาคม วิรุฬห์ พรมมากุล
. 48 สพม.28 สวงษ์วิทยาคม นายฉัตรชัย นาดี
. 49 สพม.28 สตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน

. 50 สพม.28 สมเด็จพระญาณสังวร นางโสภา เนาวโรจน์
. 51 สพม.28 หนองคูวิทยา ภัทรวรรณ
. 52 สพม.28 กันทรารมณ์ นายศตภิษัช ไกรษี
. 53 สพม.30 บ้านค่ายวิทยา น.ส.กัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
. 54 สพม.30 หนองบัวบานวิทยา นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์
. 55 สพม.31 ราชสีมาวิทยาลัย นายกมล กันตวรพ้นธ์
. 56 สพม.31 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นายจิรกร ฐาวิรัตน์
. 57 สพม.32 สตึก นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
. 58 สพม.32 ลำปลายมาศ อรุณรัตน์
. 59 สพม.32 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เดชาธร พองาม

http://www.krutubechannel.com/

http://www.obec.go.th

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on มิถุนายน 6, 2011, in ข่าวสารวงการครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: