ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555

วิสัยทัศน์

ภาย ใน ปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและ มั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

กรอบแนวคิด

1. คำนึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน

2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากร
คนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

เป้าหมาย

2 กรอบระยะเวลาของแผน หมายถึง ช่วงเวลาในการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่

2 ปี แรก หมายถึง พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) และ

2 ปี หลัง หมายถึง พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015) (AEC 2015)

5 ภูมิภาคหลักของโลก หมายถึง ทวียุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา เพื่อให้ คนไทย “รู้ศักยภาพเขา”

5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้คนไทย “รู้ศักยภาพเรา”

5 กลุ่มอาชีพใหม่ หมายถึง กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย กรรม ความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำนวยการ บริหารจัดการและการบริการ เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัว “เท่าทัน และแข่งขันได้”

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการสำคัญ (Flagship)

1. โครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

2. โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

3. โครงการกองทุนตั้งตัวได้

4. โครงการครูคลังสมอง

5. โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

6. โครงการวิจัยศักยภาพพื้นที่

7. โครงการปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ

10.โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

11.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

12.โครงการเทียบระดับการศึกษา

13.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

14.โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

15.โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย

16.โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

17.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

18.โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

19.โครงการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

20.โครงการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลไลการขับเคลื่อน

การเผยแพร่ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน 5 ภูมิภาค โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ต.ค. – พ.ย. 54)

การจัดทำสื่อเผยแพร่ทุกรูปแบบ (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเลขานุการ

http://www.kroobannok.com

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ตุลาคม 6, 2011, in ข่าวสารวงการครู. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. กำลังหาข้อมูลทำแผน ปี 55 พอดีเลยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: