แนะนำ : กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ชัยชนะที่ไม่มีวันลืม การท้วงแชมป์อันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ชนะวิ่งสวนสนาม ประจำปีกาศึกษา 2554 ที่ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี นศท.รุ่น 107

การฝึกที่นี่เข้มจริง …ที่ไหน

ร.ด. ปทุมเทพฯ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด  ในการเป็นรากฐานการดำรงชีวิตในอนาคตข้างหน้า  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่สถาบันหนึ่งใน ระดับแนวหน้า    และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป         ที่ได้ให้การศึกษาอบรมผลิตเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพทางการศึกษา ออกไปรับใช้ชาติมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี


ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการฝึกกำลังสำรองของชาติ เพื่อให้เป็นกำลังสำรองของทหารประจำการ ในค ราวที่ประเทศชาติมีความจำเป็น  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจึงได้จัดโรงเรียนหนึ่งที่ได้เสนอนโยบายดังกล่าว   โดยได้จัดให้มีการเรียนรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารขึ้นเป็นครั้งแรก  เมื่อ  ปีพุทธศักราช  ๒๔๙๑
ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕       นโยบายของกรมรักษาดินแดนในขณะนั้นต้องการให้มีการจัดตั้งกรมการนักศึกษาวิชา ทหารกระจายไปตามศูนย์ฝึก หรือสถานศึกษาต่าง ๆ   เพื่อผลงานด้านมวลชนและเป็นขวัญกำลังใจ  ตลอดจนเพื่อความสะดวกในกรณีที่ใช้ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ หรือกรณีฉุกเฉิน และอุบัติภัยต่าง ๆ
ในการนี้  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     ซึ่งเป็นสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค   ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ และมีความพร้อมทั้งสถานที่ และกำลังพล จึงได้เสนอนโยบายของหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง            โดยโรงเรียนได้อนุมัติเงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๓๘   ก่อการอาคารกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารขึ้น    ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย
การจัดกรมนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยา

ศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้จัดตั้งกรมนักศึกษาวิชาทหารโดยใช้หลักการจัดหน่วยทหารมาเป็นแนวทางดำเนิน การ  และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักศึกษาวิชาทหารจำนวนมาก จึงไม่มีโรงเรียนร่วมศูนย์ โดยมีการจัดหน่วยดังนี้
– กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ประกอบด้วย กองบังคับการกรมและ ๑ กอง พันนักศึกษาวิชาทหาร
– ๑ กองพันนักศึกษาวิชาทหาร               จัด  ๓   กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร
– ๑ กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร             จัด  ๖   หมวดนักศึกษาวิชาทหาร
– ๑ หมวดนักศึกษาวิชาทหาร                จัด  ๕   หมู่นักศึกษาวิชาทหาร

โดย กรมนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย     มีหน้าที่ในการปกครอง บังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร      อำนวยการประสานงาน  กำกับดูแลการฝึกตลอดการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร            ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบันมี นาย อุดม  พรมพันธ์ใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ทำหน้าที่ผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมี  นาย นิรันดร์          อุตมัง  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ทำหน้าที่เป็นรองผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหาร และผู้บังคับกองพันนักศึกษาวิชาทหาร
การแบ่งมอบความรับผิดชอบ
เพื่อให้การกำกับดูแบการฝึก แบะการปฏิบัติกิจกรรมของ  นักศึกษาวิชาทหาร  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงได้แบ่งมอบความรับผิดชอบ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งทาง ฝอ. และการปกครองบังคับบัญชา ดังนี้
ฝ่ายอำนวยการ
– ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร อนันต์   บรรพสุวรรณ   เป็น  ฝอ.๑/๔  รับผิดชอบงานด้านธุรการ/กำลังพลและด้านส่งกำลังบำรุง
               – ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผดุงศักดิ์   น้อยสีมา      เป็น  ฝอ.๒      รับผิดชอบงานด้านงานด้านการข่าว
               – ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณรงค์       เสริมสำราญ   เป็น  ฝอ.๑/๔  รับผิดชอบงานด้านยุทธการและการฝึก
               – ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สุริยา  นภาวัฒนดำรงค์  เป็น  ฝอ.๕   รับผิดชอบงานด้านกิจการพลเรือน
  การปกครองบังคับบัญชา
               – ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  นิรันดร์  อุตมัง   เป็น ผู้บังคับกองพันนักศึกษาวิชาทหาร
               – ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กมล กันตวรพันธ์  เป็น ผู้บังคับกองร้อย
นักศึกษาวิชาทหารที่ ๑ ปกครองบังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑
               – ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คนึงนิจ     มัวจะบก   เป็น ผู้บังคับกองร้อย
นักศึกษาวิชาทหารที่ ๒ ปกครองบังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒
               – ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร บรรเทอง วิชิตร   เป็น ผู้บังคับกองร้อย
นักศึกษาวิชาทหารที่ ๓ ปกครองบังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ 

การ จัดนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา :        พิจารณาจัดจากนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่มีลักษณะทหารดี   มีระเบียบวินัย  ความประพฤติเรียบร้อย และเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาวิชาทหาร  ด้วยกัน  ให้เป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา   ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ฝึกการปกครองบังคับบัญชา   ตามสายการบังคับบัญชาตามแบบธรรมเนียม   ทางทหารการให้ความเคารพเชื่อฟังตามระบบอาวุโส, ฝึกความเป็นผู้นำและการเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนการช่วยเหลือผู้กำกับนัก ศึกษาวิชาทหาร, ครูฝึกในการกำกับดูแลการปฏิบัติ  ของนักศึกษาวิชาทหารในทุก ๆ  ด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ตั้งแต่  หัวหน้านักเรียนจน ถึง  หัวหน้าหมู่ ดังนี้
๑. หัวหน้านักเรียน   จำนวน  ๑  คน
๒. หัวหน้ากองพัน   จำนวน  ๑ คน
๓. หัวหน้ากองร้อย   จำนวน  ๓  คน
๔. หัวหน้าหมวด   จำนวน  ๑๘ คน
๕. หัวหน้าหมู่    จำนวน  ๙๐ คน
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  ๑๑๓ คน

ยอดกำลังพล
กรมนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   มียอดกำลังพล ดังนี้.
๑. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
๑.๑ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ   จำนวน  ๑ คน
๑.๒ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน  ๙  คน
๑.๓ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน  ๖  คน
รวมทั้งสิ้น  จำนวน  ๑๖  คน

๒. นักศึกษาวิชาทหาร   ห้วงเดือน พฤษภาคม  ถึง มิถุนายน  ของทุกปี  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ ๒๑   ได้จัดเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรับสมัคนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑  และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒,๓   โดย  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘   มียอกนักศึกษาวิชาทหาร  สรุปดังนี้

๒.๑  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑  ชาย  จำนวน  ๓๖๓ คน
๒.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑  หญิง  จำนวน     ๑๗ คน
๒.๓ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ ชาย  จำนวน  ๒๙๖ คน
๒.๔ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ หญิง  จำนวน      ๒ คน
๒.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓  ชาย  จำนวน  ๓๒๑   คน
๒.๖ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓  ชาย  จำนวน      ๑๐ คน
รวมทั้งสิ้น  จำนวน        ๑,๐๐๙      คน
การจัดและการดำเนินการฝึก
การฝึกในที่ตั้ง  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕   เป็นต้นมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   ได้รับภารกิจจาก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๑    ให้เป็น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขตในเมือง  ซึ่งเป็นผลดียิ่งต่อนักศึกษาวิชาทหาร    ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปฝึกที่อื่น   รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย  โดยในปี ๒๕๔๘  ทำการฝึกในห้วง   กรกฎาคม  ถึง  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   ใช้รูปแบบที่ ๑   เป็นรูปแบบในการฝึก ทำการฝึกสัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง ๆ ละ  ๔  ชั่วโมง  ตลอดห้วงการฝึกปกติในที่ตั้ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจะทำหน้าที่รวมพล,  ตรวจยอด  ตรวจการแต่งกาย  และความพร้อมของนักศึกษาวิชาทหาร   จากนั้นทำการส่งมอบนักศึกษาวิชาทหาร  ให้กับชุดครูฝึก  เพื่อทำการฝึกจนครบตามหลักสูตร  โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  จะช่วยเหลือครูฝึก  กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด  และหลังจบการฝึกในแต่ละวันชุดครูฝึก   จะทำการส่งมอบ  นักศึกษาวิชาทหาร คืนให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร อีกครั้งหนึ่ง
การฝึกภาคสนาม    ทำการฝึกในห้วง  มกราคม   ถึง   กุมภาพันธ์  ของทุกปี  โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร     นำนักศึกษาวิชาทหารไปส่งมอบ            กองอำนวยการฝึก  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ ๒๑     เพื่อทำการฝึกจนครบหลักสูตร  และรับนักศึกษาวิชาทหารคืนหลังจบการฝึก โดยจัดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่ประจำและกำกับดูแลการฝึกตลอดห้วงการ ฝึก นอกห้วงการฝึก        กรมนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้จัดการฝึกทบทวนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นประจำทุกสัปดาห์     โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด   เพื่อสร้างความพร้อม    และมีระเบียบวินัย   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร          วิ่งมีผลสนับสนุนงานด้านการปกครองของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมตามโครงการ  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  แข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน
๑. โครงการ “รักชาติยิ่งชีพ” :    กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๑    ได้จัดการอบรมด้านการข่าวให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร     ให้มีขีดความสามารถในการสังเกตสิ่งที่ผิดปกติของสภาพแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดปัญหาเป็นเงื่อนไขของสังคม   โดยมุ่งเน้นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่      โดยเฉพาะภายในโรงเรียนเป็นหลัก   สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด  และได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ         ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ ๒๑  อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง   โดยได้รับการสนับสนุน  จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในการจัดตั้งสถานีการติดต่อสื่อสาร       เพื่อรับส่งข่าวสารระหว่างสถานศึกษา  และหน่วยงานราชการอื่นทั้งจังหวัดตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง

๒. โครงการเข้าคิว :  จัดให้มีกิจกรรมการรู้จักเข้าคิว  ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักเรียนทั่วไป ของโรงเรียน เช่น   การเข้าคิวซื้ออาหาร  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ปลูกฝัง และสร้างความมีระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเป็นเยาวชนที่ดีของ ชาติ   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  พร้อมกับขยายผลไปยังนักเรียนทั่วไปของโรงเรียน

๓. สนับสนุนงานปกครองของโรงเรียน : จัด         นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓  สนับสนุนงานปกครองของโรงเรียนโดยจัดให้เป็นผู้ตรวจวินัย        ตรวจยอดกำลังพล  การแต่งกาย  ขอนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ตามภารกิจ  ที่ได้รับมอบ จากกรมนักศึกษาวิชาทหาร  พร้อมจัดตั้งนักศึกษาวิชาทหารหน่วยเตรียมพร้อม  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน

๔. การช่วยเหลือด้านการจราจร    :  จัดนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการอบรมด้านการจราจร            โดยประสานการปฏิบัติกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร     มณฑลทหารบกที่ ๒๑  นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านการจราจรให้กับนัก เรียนของโรงเรียนในภาคเช้า และภาคเย็นของทุกวัน    รวมทั้งให้การช่วยเหลือการจราจรในงานต่าง ๆ  ตามที่ได้รับการร้องขอ
๕. การปลูกฝังการเป็นแบบอย่างที่ดี และรู้จักการเสียสละ : กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร  ได้ตระหนักในหน้าที่การเป็นแบบอย่างที่ดี   เป็นผู้รู้จักการเสียสละ      และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ด้วยความจริงใจ  และสม่ำเสมอ  เช่น  เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในการเชิญธงชาติในตอนเช้า,      การร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการปีละ   ๒  ครั้ง,       การพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อม  ทั้งในและนอกสถานที่
๖. ความสำเร็จการปฏิบัติงานของ กรมนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
: ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง     ทำให้นักศึกษาวิชาทหาร มีแนว
ทาง การปฏิบัติที่ถูกต้อง  เน้นความมีระเบียบวินัย   และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง     ที่ได้ให้ความสำคัญของกิจกรรมนี้จนทำให้กรมนักศึกษาวิชาทหาร       มีความพร้อมในทุกด้าน     ทั้งบุคลากรอาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ  จนทำให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง   ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก       มีความวิริยะอุตสาหะ  ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม         ส่งให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย   ที่สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    มีจิตใจที่เข้มแข็ง  ร่างกายที่สมบูรณ์
และที่สำคัญที่สุด  คือ  มีวินัยในตนเอง
“ ราชสีมาวิทยาลัยนั้นใหญ่กว้างเกียรติคุณที่สรรสร้างไม่น้อยหน้า  เนื้อที่ ๑๗๖  ไร่   ๓   งาน  ๑๔  ตารางวา   เกียรติประวัติสะสมมากว่า  ๑๐๐  ปี      ผลิตศิษย์เก่าออกไปรับใช้ชาติอย่างทระนงองอาจดุจราชสีห์  ลูกแสดขาวสมานสมัครสามัคคี   ร่วมปรองดองฉันน้องพี่สีเดียวกัน”
“ ราชสีมา  ราชสีมา  ราชสีมาของเรา  เป็นทีมที่เราหมายมั่นร่วมกันฉลอง  ราชสีมา   ราชสีมาของเรา  เป็นทีมที่เราร่วมจิตมั่นร่วมกันถนอม      โรงเรียนราชสีมาตั้งมาก็นานนัก  สิ่งที่รักคือสีแสดเป็นมิ่งเป็นขวัญ   เราชนะทุกครั้งเมื่อเข้าประจัน    เกียรติคุณลือลั่นออกมาระบือ”
http://www.rtckorat.org

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on ธันวาคม 17, 2011, in ญี่ปุ่น. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ครูกบข้อมูลบางอันเก่าไปไหมอ่ะ….. ^..^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: