หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก: Intensive Japanese Twinning Program

จุดประสงค์ของหลักสูตร

ใบสมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น application (TOKAI)

แบบฟอร์ม Study Plan study plan

Guidebook  Download

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University) ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งจะต้องมีการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นผู้สมัครจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจในระดับที่อ่าน เขียน และโต้ตอบได้

การที่จะต้องใช้เวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี นั้น ผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเวลา 400  ชั่วโมง (ประมาณ 4 ถึง 6 เดือน) โดยมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่นเป็นผู้สอน หลังจากเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนต้องสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และต้องได้ผลสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย โตไก อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อเรียนทั้งภาษาญี่ปุ่น และวิชาเฉพาะ ในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาต่อไป

ระยะเวลาเรียน

เรียนเฉพาะวิชาภาษาญี่ปุ่น ทั้งด้านไวยากรณ์  การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 5 ชั่วโมง (10:00 – 16:30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 400 ชั่วโมง

เปิดหลักสูตรปีละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

หลักสูตร

ระยะ 6 เดือนแรก ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นทั้งด้านไวยากรณ์  การอ่าน การเขียน และการสนทนา รวม 400 ชั่วโมง โดยจะมีการทดสอบความเข้าใจเป็นระยะ ๆ และระหว่างกลางภาคของหลักสูตร เมื่อผ่านการเรียนไปแล้วประมาณ 200 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เดินทางไปเข้าชั้นเรียนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาประมาณ 9 วัน เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ ที่เรียนจบหลักสูตรและผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ และจะได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ในอัตราค่าเล่าเรียนพิเศษ รวมทั้งจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สิทธิในการอยู่หอพักนักศึกษา เป็นต้น

ระยะ 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบ ทางมหาวิทยาลัยโตไกจะออกใบรับรองในการขอ VISA ประเภทนักศึกษาให้ผู้เรียน เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก โดยผู้เรียนจะใช้เวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นและวิชาเฉพาะเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อ เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาต่อไป หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผล เพื่อทดสอบความสามารถในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการแนะนำให้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นและวิชาเฉพาะเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ตามความสมัครใจของผู้เรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

v มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตไก

v สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

v สามารถเรียนได้เต็มเวลา ตลอดหลักสูตร

v ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

v ค่าสมัครสอบ 100 บาท

v การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

  • ค่าเรียนรวม 75,000 บาท ตลอดหลักสูตรระยะ 6 เดือนแรก 400 ชั่วโมง ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ (รวมค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น และค่าที่พัก ประมาณ 9 วัน)
  • ค่าตำราและเอกสารประกอบการเรียนประมาณ 1,200 บาท
  • ค่าเล่าเรียนระยะ 6 เดือนหลัง เป็นไปตามอัตราพิเศษของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Tel: 02-326-4526, 02-326-4111 ต่อ 3840, 3858, Fax: 02-326-4526 (http://161.246.85.157/tokai/)

ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://161.246.85.157/tokai/?page_id=124

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on เมษายน 4, 2012, in ญี่ปุ่น. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: