แนะแนวศึกษาต่อ เด็กม.ปลาย สายศิลป์-ญี่ปุ่น

โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ สำหรับเด็กศิลป์-ญี่ปุ่น
 อันดับแรก  สามารถศึกษาต่อคณะเหล่านี้ได้ค่ะ  ลองตัดสินใจเลือกดูค่ะ
1. เก่งภาษา….ถ้าไม่เก่งอะไรขอให้เก่งภาษา …แล้วไปรอด
1.คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
2.คณะจิตวิทยา
3.คณะนิติศาสตร์
4.คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์
5.คณะบริหารธุรกิจ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
6.คณะรัฐศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์
7.คณะศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
8.คณะเศรษฐศาสตร์
9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
11.คณะสังคมศาสตร์
12.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13.คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

1.คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียดของคณะ  คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการศึกษาทางด้านการจัดการ ศึกษาและการศึกษาวิชาชีพครู มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขอย่างแท้จริง
สาขาที่เปิดสอน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาประถมศึกษา  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  สาขาวิชาศิลปศึกษา   สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่   สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  สาขาวิชาการอุดมศึกษา   สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา   จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ  บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สามารถประกอบ อาชีพทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นบุคลกรทางการศึกษาทำงานทางด้านการแนะแนว งานโสตทัศนศึกษา งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อทางด้านปริญญาโทและปริญญาเอกได้
สถาบันที่เปิดสอน

4.คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์   มุ่งศึกษาศาสตร์ที่ข้องกับศิลปะในการสื่อ สาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารอาจเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือบริษัทก็ได้ ข่าวสารจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ส่งต้องการที่จะกระจายให้ประชาชนได้รับ ทราบ สื่อหรือช่องทาง เป็นการหาวิธีการกระจายข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้มาก และกว้างไกล ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง และผู้รับสาร หรือกลุ่มป้าหมาย จะต้องสามารถรับข่าวสารนั้นได้ โดยผู้ส่งสารจะต้องหาวิธีการทำให้ข่าวสารที่ส่งไป ถึงผู้รับสารได้มากที่สุด บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้มีความรู้เข้มแข็งทางวิชาการและทักษะด้าน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวารสารศาสตร์และสื่อ สารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อสาธารณะ รวมทั้ง เป็นผู้นำ รอบรู้ และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความสามารถในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อความหมายประเภทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์รักการอ่าน การเขียน มีความรู้กว้างขวางและสนในศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อ เหตุการณ์ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นอย่างสูง ตรงต่อเวลาอยู่เสมอ กล้าแสดงออก ช่างสังเกตมีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตรสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เป็นต้น แนวทางในการประกอบอาชีพสามารถทำงานได้ทั้งในบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักวิจัย นักวิเคราะห์และวางแผน พิธีกร ดีเจ นักแสดง คนเขียนบท ตัดต่อ ผู้กำกับ นักข่าว ช่างภาพ ผู้อำนวยการสร้าง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
 สถาบันที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อยู่ภายใต้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยบูรพา (อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อยู่ภายใต้คณะศิลปศาสตร์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

13.คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

 รายละเอียดของคณะ   เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์ ในแง่ของจิตวิญญาณ การแสดงความคิด ความสัมพันธ์ พัฒนาการ และอารยธรรมของมนุษย์ ตลอดจนมุ่งศึกษาทางภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างสมขึ้น และสืบทอดมา โดยใช้วิธีศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักคุณค่าและเหตุผล การเรียนด้านมนุษยศาสตร์ มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก เพราะจะทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในคณะอักษรศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้สามารถเรียนรู้แล้ววางแผนไปถึงอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังจะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มีจิตใจละเอียดอ่อน สามารถรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
สาขาที่เปิดสอน   สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา  สาขาวิชาการละคร  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต  สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  สาขาวิชาภาษาเยอรมันสาขาวิชาภาษาสเปน  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาภาษารัสเซีย  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  สาขาวิชาภาษามลายู  สาขาวิชามลายูศึกษา  สาขาวิชาภาษาอาหรับ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  สาขาวิชาศาสนา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสนใจทางด้านภาษา ชอบการอ่าน การเขียน การศึกษาค้นคว้าภาษาใหม่ๆ
แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ   บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้ส่วนใหญ่จะมีความรู้ภาษาต่าง ประเทศมากกว่า 2 ภาษา จึงมีความได้เปรียบในการทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความจำเป็นต้อง ใช้ภาษาที่ 2 นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพ เช่นเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ งานที่เกี่ยวกับสารนิเทศ การติดต่อต่างประเทศในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ในภาคเอกชนคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กัปตัน มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม หรือพนักงานสถาบันการเงิน นักหนังสือพิมพ์ พิธีกร โฆษณา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บมาสเตอร์ ครีเอทีฟ การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ นักธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น และยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย
สถาบันที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

http://www.trueplookpanya.com

Advertisements

About krukobrs

Ratchasima Wittayalai Schoool

Posted on สิงหาคม 5, 2012, in ญี่ปุ่น and tagged . Bookmark the permalink. 5 ความเห็น.

 1. ถ้าเกิดไม่ได้เรียนอักษรศารสต์หรือเอกภาษาญี่ปุ่นจบไปจะเป็นไกด์หรือล่ามได้ไหมอ่ะค่ะ

 2. แอบมาขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์น้องๆ ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ในเวปครูกบค่ะ ^^

  เวปไซด์จำหน่ายชุดกิโมโน / ยูคาตะ เกรด A งานนำเข้า ถูกกว่าไปซื้อเองถึงญี่ปุ่นนะคะ
  http://www.facebook.com/kimonocuty

  หรือ http://www.kimonocuty.com

  ขอบคุณสำหรับพื้นที่ และคุณครูกบมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙂

  พี่มิน
  Line >> utenamin
  085 – 8066896

 3. どうもありがとうございました

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: