Category Archives: เงินวิทยะฐานะ

วิทยะฐานะ

Welcome to krutip.wordpress.com. ! ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด – ขาว ค่ะ Read the rest of this entry

Advertisements

สถานี ก.ค.ศ.: กรณีตัวอย่างการพิจารณาประสบการณ์ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (2) 7

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: กรณีตัวอย่างการพิจารณาประสบการณ์ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (2)

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.


สัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำเสนอการพิจารณานำประสบการณ์การดำรงตำแหน่งพนักงานส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีประสบการณ์การสอนมานับรวมกับตำแหน่งครูเพื่อเป็นคุณสมบัติด้าน ประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการไปแล้ว
สัปดาห์นี้จะนำเสนอกรณีไม่มีประสบการณ์ในการสอน แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.ให้คำจำกัดความว่า ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น การจัดทำแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษาเป็นต้น โดยกำหนดว่าหากมีประสบการณ์ตามที่กำหนดให้นับเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนได้ 1 ใน 4 หากไม่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนมานับรวมกับ การดำรงตำแหน่งครูได้ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ขอเคยเป็นข้าราชการทหาร ไม่มีประสบการณ์การสอนแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปี Read the rest of this entry

%d bloggers like this: