Category Archives: เงินกู้โครงการ ช.พ.ค.6

ทดสอบความเร็วของเน็ท adslthailand.com Speed Test

คลิกทดสอบความเร็วของเน็ทที่คุณใช้

http://speedtest.adslthailand.com/ Read the rest of this entry

Advertisements

แบบฟอร์มเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.6 วงเงินสูงสุด1.2ล้าน

สกสค.เดินหน้าปล่อยกู้ช.พ.ค.6 วงเงินสูงสุด1.2ล้าน ให้ผู้กู้ทำประกันชีวิต-หัก2พันเข้ากองทุน

เงินกู้ตั้งแต่ 1,100,001 – 1,200,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 8,000.- บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้. แบบฟอร์มเงินกู้โครงการ ช.พ.ค.6

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้ โครงการ ช.พ.ค.6 วงเงินสูงสุด1.2ล้าน และ โครงการ 7 วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

คู่มือโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ 7) วงเงินไม่เกินสามล้านบาท

ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ชมรมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.spkeisan.com/

ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.spkeisan.com/attach/news_1315493549_คู่มือการกู้เงินสามล้าน.rar

การจัดเรียงเอกสารการกู้เงิน ชพค ที่ ศรีสะเกษ ให้เรียงดังนี้ครับ

1. แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์ ประกอบด้วย  (ดาวน์โหลดแบบกู้เงิน ชพค ) พร้อมตัวอย่างการกรอก

 • แบบตรวจสอบเอกสารคำขอกู้เงิน โครงการ
 • บันทึกปรับโครงสร้างหนี้ (กรณีเงินเหลือไม่ถึงเกณฑ์ บันทึกเสนอขึ้นไปว่าจะนำเงินไปปิดสถาบันการเงินใดบ้าง)
 • แบบคำขอกู้ (มี 4 แผ่น)
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ชพค
 • หนังสือให้ิยินยอมหักเงินเดือน
 • หนังสือยินยอมใหัหักเงินกู้สมทบกองทุนสวัสดิการเสริมความมั่นคง

2. แบบระบุผู้มีสิทธิ์รับเิงินสงเคราะห์ครอบครัว  ชพค 1/1 (เคยกู้แล้วไม่ต้องแนบ เพระระบุมาแล้ว ) (ดาวน์โหลด ชพค. 1/1)

3. สำเนาใบเสร็จออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ขอได้ที่สหกรณ์) กรณีที่ไม่์ได้เป็นสมาชิกออมทรัพย์ให้ขอใบรับรองว่าไม่ได้เป็นสมาชิกมาแนบ ด้วย

4. หลักฐานประกอบผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. หลักฐานประกอบผู้ค้ำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. หลักฐานพยาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ปล. การใช้หลักฐานประกอบ การกู้เงิน ชพค แต่ละจังหวัดอาจแตกต่างกัน โปรดโทรไปสอบถามที่สำนักงานแต่ละที่

ที่มา http://www.kroobannok.com/
สกสค.เดินหน้าปล่อยกู้ช.พ.ค.6 วงเงินสูงสุด1.2ล้าน ให้ผู้กู้ทำประกันชีวิต-หัก2พันเข้ากองทุน

เงินกู้ตั้งแต่ 1,100,001 – 1,200,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 8,000.- บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้. แบบฟอร์มเงินกู้โครงการ ช.พ.ค.6

MLR-0.50ดาวน์โหลดเอกสารกู้ Read the rest of this entry

%d bloggers like this: